Arhiwleriň açyp bolmaz

Arhiwleriň açyp bolmaz, elbetde,
alyň, görüň, okaň diýip biruçdan,
geçenden soň belli döwür, jemagat,
seret diýip taryhyna döwletiň,
tana diýip ata-babaň kimdigin,
nämedigin hakykatda bolanyň,
çekinersiň, açyp bolmaz arhiwi,
ýüzi gyzjak bolsa basyp alanyň,
taryh däl-de, agyr jenaýat bolsa,
sanap aňyrsyna çykyp bolmajak,
satan bolsa, atan bolsa bir-birin,
açyp bolmaz adamlaryň atlaryn,
sebäbi yzynda ilen-çalany,
utulan ýa utan duşman bolmasyn,
bilmesin kim boldy ene-atasy,
kim kime kast etdi, kim kimi atdy,
arhiwleriň açyp bolmaz, elbetde,
aýbyň bolsa gorkulmaly, döwlet däl,
garakçy, galtaman bolsaň edenli,
dowam etjek bolsaň galtaman ýolun,
bilinse-de ýapan bolup edenňi.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2023