Açyş

Ukraina, ezileniň galkany,
jöwher gylyç gylyçlynyň öňünde,
döwdi döwüň ganly şahyn, bilini,
gara niýet, gara güýje guwanýan,
gul edinip basyp alan ilini,
gürletseň, okadan, adam edenmiş,
gyryp, çürtüp gözel iliň gülüni,
biziň başymyzdan düşmejek entek,
hem görkezdi, içimizde bar eken,
duşman üçin saçyn ütjek bir tentek.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024