Surat

Bumerang

Ol akylly, bu edenli,
ony oňa küşgürýärdi,
muny muňa küşgürýärdi,
gep berýärdi birlerine,
çöp berýärdi birlerine,
aralykda araçydy,
gurjakçydy öz ýanyndan,
bulandyryp suwy gowy,
balyk tutjak balykçydy,
awçy ussat, atjak aňsat
güsürdedip sülgünleri,
uçan wagty birden gorkup,
gapan gurup dagda, düzde,
şagal, tilki goýjak däldi,
ýöne örän adalatly,
garyp ili soýjak däldi,
lukman bolup ölýän wagty,
deň paýlaşyp köşgi, tagty,
jennet mekan döretjekdi,
sähel-mähel däl diýilse,
jeňňi-jedel, şer etjekdi,
gorkuzjakdy sesi bilen,
beýiklik däl, pesi bilen,
indi edýär jibir-jibir,
üýşüreni, el bereni,
hiç ýaltanman ýel bereni,
arasynda pul bereni,
biri-birin daşdan görýän,
açanmyşyn ýüzlerini,
käte durup, tanasaň-da,
diňle kişiň sözlerini.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2023