Sufi paýhasy

Adam – aýdýan sözi däldir,
gözi däldir gülen, aglan,
ýa-da däldir görnüşi dek,
bu gün ak guw, ertir ördek,
üçünji gün arslan, belki,
dördünji gün şagal, tilki,
howasydyr daşyndaky,
nirä gelse, gelýän bile,
paýhasydyr başyndaky,
ýa niýeti gözel ile,
ýa-da guran bolup hile,
döküp gidýän zäheridir,
adam diňe ýüzi däldir,
biri gizlin gaharydyr,
biri içde baharydyr.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2023