Ýatan millet

Adam howpsuz ýaşamaly,
daşardaky ýagydan däl,
iň ozaly öz öýünde,
dulundaky TW-sinden,
gije-gündiz ýalan sözlän,
polisiýa diýilýänden,
goran bolup hukuklary,
urup-ýenjip, boýnuňa al,
ýa diýýänden türmede öl,
etmedigiň etdim diýip,
gitmedigiň gitdim diýip,
ýaşamaly bolsaň, durmuş
seniňki däl, döwletiňki,
dowzah eden bütin ýurdy,
ýatan millet, belki, onuň
gündizine uwlan gurdy.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2023