Surat

Gyş ýatlamasy

Hangeldi Ýegen oglunyň ruhuna bagyşlaýaryn

Ýaşajyk bir maşgaladyk,
dyrjaşýardyk kwartirant,
başlygymyz, elden gelse,
dünýeden-de göçürjekdi,
ahyrynda nesip etdi
beton jaýy hökümetiň,
ýöne içi ýylamazdy,
suwy bolsa şükür edip,
tomsuň güni has-da beter,
ýanyp, bişip ýaşaýardyk,
gyş gelende üşäp, gagşap,
bir otagda gysylyşyp,
Han aganyň, jaýy jennet,
motorlyja gözläp tapyp,
alyp beren tok pejine
arlyk serip, arka diräp,
ýaşajyk bir maşgaladyk,
ne günleri gördük döräp.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2023