Syýasy hata

Görülmedik alasamsyk diýýärdik,
huşdan gidip, ölen bolup ol adam,
ýa birine öldi, gitdi diýdirip,
açdy adam barynyň ýüz bilen ýeňsesin,
basyrylgy ýorgana, o şäherde, bu ýerde,
gümürtikdi gelejek, umyt bardy azajyk,
indi gördük, tanadyk, güni kynalýar ajyň
bu golaýda ýüzleri açylmajak, gülmejek,
ölen bolan ýeseriň entek soňy gelmejek.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2023