Eger

Eger dostlar bolsa hakyky, ýegre,
sen derdiňi ýeke, ýalňyz çekmersiň,
gynanmarsyň wagtyň, sagadyň üçin,
aýlar üçin, ýyllar üçin bugaran,
suwun çeken derýaň ýaly, ýaşlykda
kenarynda durup guwanan, söýen,
eger iliň bolsa söze düşünýän,
düşünesi gelýän, geljegi üçin,
çemeçil däl boýdan-başa, sakgalyn
sübse eden ogry-jümriň ýolunda,
sen galmarsyň ýelde ýekirlip, öçüp.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2023