Eger

Seni gepletmejek bolsalar eger,
sözüňi kesseler, dyksalar agzyň,
ýa ýerliksiz gürrüň edýänsiň örän,
ýa-da gaty gerek gürrüňdir wagzyň.

Saňa ýazdyrmajak bolsalar eger,
ýa gadagan bolsa ýazan, ýazjagyň,
gaty bolgusyzdyr pikir öwrüşiň,
ýa-da ýüzün gyzardýansyň azjagyň.

Ýok, bu edil beýle-de däl dogrusy,
dereksiz adama açarlar ýoly.
Bu dünýäni gabanmazlar samsykdan,
ugur, ýol gözläne salarlar aly...

()

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019