Diwarlar

Diwarlary,
daşarda däl, içerde,
beýnide, ýürekde galdyrlan beýik,
boýun almaly.

Olar galyň galam bilen böwserden,
teşe ursaň, bir digiri gopmaýar.
Arasynda uzak gije ädimläp,
uzak günüň gezim edip geçirýäň,
tussaghanaň gezim otagy ýaly,
telim yza dönüp, telim öwrülip,
diwar, meger, hemmeleriň ykbaly!

Diwarlary,
daşarda däl, içerde,
aňda, huşda, hakydada, hyýalda,
gadym gala ýaly sarsman duran,
boýun almaly.

Olar tussaghanaň diwarlaryndan
has berdaşly, bolmasa-da daş-kesek.
Eger biz şolary başarsak aşyp,
her zyndandan çykyp geris ölmesek...

()

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019