Meniň işim

Agzyň açsaň ýa açmasaň,
şere garşy, haýry goldap,
seniň işiň, meniňki däl,
garaş, belki, başga biri
saňa derek çykar, aýdar,
ýa urulyp, aglap gaýdar,
şumuş diýip maňlaýdaky,
gürläni-de gördük diýip,
dym dymasyň gelse baky,
ýa-da dymma, meniň işim,
elim ýetse, özüm ozal,
hemem ýazmak gelenini,
hala kyssa, hala gazal.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2022