Erkin goşgy ýazmak üçin

Erkin goşgy ýazmak üçin ozaly,
meger, özüň biraz erkin bolmaly,
süýşürmeli haýatlary aňyrrak,
näme diýer iller diýen haýaty,
güýjüň barlap, birki gezek depmeli,
ýykmaly ýa ýumurmaly ahyrda,
saňa näme näme diýdi, diýmedi,
ýaşmagyny gybat üçin aýyrýan,
saňa näme doýagarna iýmedi,
çagasyny ibermedi mekdebe,
para alýan tapsa, äbede-jüýbe,
boljak bolma asla olaryň biri,
bilip durkaň bolsaň, öljegiň diri,
sen özüni gurban beren adama,
ýaşmagyny kepen edip özüne,
iň gowusy seretme hem ýadama.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2022