Eýle bolsaň

Düşündirjek bolma özüňi ile,
düşündirjek bolma sözüňi ile,
bilip durkaň niýetini, pälini,
gara günde galyp, bolsaň-da mätäç,
diýme oňa adam-a men, hakym bar,
beter bolar hak-hukugyň ýatlatsaň,
çagaňy, maşgalaň agzama asla,
diýer olar wah, bizde-de bar-da şol,
güler olar gämiň gyşarsa, batsa,
bu bir adat, ýol-ýörelge şeýledir,
düşündirjek bolma özüňi ile,
bilýär olar, eýle bolsaň beýledir.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2022