Iş etjegiň kynçylygy

Ölenleriň işi bitýär, gutarýar,
ýagşy, ýaman, niçik etsin, etmesin,
dirilere galýar ortadaky ýük,
ene-ata, dogan-gardaş, obadaş,
götermeli, egne alyp gitmeli,
ýa-da çala gozgamagyň ýerine,
emel edip, bir-berege itmeli,
garaşmaly, gözlemeli ýeňil iş,
şükür, indi telefon bar, seredip,
bir zatlary okan bolmak ýörgünli,
ýa bolmasa, gygyrmaly - o ýatyr,
o beýleki bu tarapa işleýär,
iş ýerine satsaň gowy galmagal,
belli zad-a, hyrydar köp bazarda,
ölenleriň işi bitýär, gutarýar,
iş etjek diriler galýar azarda.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2022