Duşman we sen

Sen duşmanyň garşylygyn,
öz deňine düşmän aşak,
kesek zyňsa, kesek daşap,
tezek zyňsa, tezek daşap,
ganda-pyçak bolup basma,
ýa-da bassaň pese düşüp,
özüňi hiç aýdan asma,
asma günden, ýyldyzlardan,
gep başlama men-men diýip,
çünki pesi gaýtalamak,
aman galmak özüň iýip.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2022