Bilýänleriň tapawudy

Senem bilýäň, menem diýerdi Otuz,
bu dogrudy, ýöne biri bilensoň,
hakykaty aýdyp, düşýärdi türmä,
bir gezek däl, iki gezek, yz-yza,
beýlekisi ony garalap nähak,
ýok edýärdi bolsa, çökerip dyza...

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2022