Hakykat oýny

Hakykat, gürletseň hemme adama,
uçdantutma, ulus-ile gerekli,
emma onuň oýnun, düzgünin saklap,
oýnap biljek iki-ýeke, derekli,
derejeli adam az bolar mydam,
hemem erki ýetýän ilki özüne,
gözel iliň ýatan bolsa daňa çen,
hakykat däl batyr bolup bagyrmak,
o birine diýip gyzyň ýa ejeň.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021