Beýiklik ugrundaky peslik

Olar biri-birin tanasa biraz,
sylasalar bir-biregi azajyk,
gorasalar, aýasalar, iň bolman,
ýigrenmese, satmasalar mugtuna,
ýa uzakdan sögmeseler keýpine,
urmasa, depmese eline düşse,
dogry, gowulykda tanalardylar,
sylanardy ulus ýaly, il ýaly,
emma bir-biregi basýarlar aşak,
belki, şeýdip beýik bolmak hyýaly,
pikiri bar, heläk edýän baryny,
kimi görseň, köýdüren dek aryny.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021