Süri hakykaty

Käte gahar bilen diýýärler: “Walla,
ol özüni saýýar göbegi ýeriň!”
Bu şeýlemi, dälmi, kepil geçmek kyn,
hem kepil geçmezlik, sebäbi deriň,
ganyň saçyp göreşmeli çyn üçin,
ýöne muny etmek başartmaz mydam,
onsoň ak diýseler gara birleşip,
ýa gara diýseler aga dilleşip,
“hawa, şeýle” diýýäň, çekilýäň ýa-da,
şeýdip ullakan Ýer öwrülýär ada...

()

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019