Zähmet migrantynyň zeýrenji

Stambulda pişiklere söýgini,
sylagy, hormaty görüp kemsindim,
öz ýurdumda har edilip itden pes,
ýüzümi aldyryp öňýeten şire,
satyn alan deresinde ýetişen,
aç-hor bolup, işlesem-de gul ýaly,
ölmän sypyp bedew batly döwletden,
hiç özüme gelip bilmän ýaşadym,
azap bilen geçen süňkümden, etden...

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021