Özüňi sylamasaň

Sen özüňi sylamasaň,
sögüp bolar her adama,
diýip bolar her bir sözi,
gaýty-gýrym ýa-da hapa,
adam bolsa, bolmasa-da,
atyp bolar her töhmeti,
matlap bilen ýa keýpine,
urup-ýenjip bolar ony,
garaw görmän, güýçli bolsaň,
öldürip-de bolar, belki,
işikdäki malyň ýaly,
ilki malym - janym diýip,
ýa adamy aç-hor saklap,
öler ýaly edip bolar,
bolar soňra özüň aklap,
sylamasaň özüň, walla,
her peslige gidip bolar,
bu bilinýän, bilinjek zat,
düşünmeseň ýaşkaň, ozal,
soň hökmany gelinjek zat.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021