Hudaý we sen

Eger hudaý senlik bolsa,
aýdyşy dek öňkülerň,
eli ýetmez kimsäň saňa,
hiç ýaýdanma, git ýoluňa,
ýöne senlik bolmasa ol,
atylan daş degse gelip,
geňirgenme, görme gaty,
edilýändir bu iş bilip,
sapak bermek üçin, belki,
ýa synamak üçin ilki.

Şonuň üçin, ömür diňe
saçagy däl ejeň janyň,
göreş, ýykyl, dikeljek bol,
ýere berip ýatman ýanyň.

Şonda, meger, hudaý seni
görer hemem geler ýene,
hem garaşýan amatyna,
kimdigiňi biler ýene.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021