Ýaradan we adamlar

Belki-de ýaradan, hak bolan bolsa,
aman galan bolsa şu wagta çenli,
adamy ýaradyp, ýalňyşy, meger,
bir ýerlerde görünerdi, gelerdi,
emma men alada edýärin, eger,
meniň ýaly, gowulyga ynanyp,
her niçik-de bolsa girdaba girdi,
ýa-da millet etdi oňa dönüklik,
edişi dek käte, göwni bir ýaly,
hem ony, hem meni, gaty ajygyp,
agza atman ýutdy adamzat aly.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021