Surat

Milli özboluşlylyk

Aýdypdyrlar, diýipdirler,
hiç bir gözüň peýdasy ýok,
eger adam gömük bolsa,
ulanmasa beýnisini,
eger kelle işlemese,
ulanmasa adam elin,
tutmalyny tutmak üçin
ulanmasa aýaklaryn
gerek ýere gitmek üçin,
dogry, ezer her öňýeten
dogry, talar her diktator,
her emeldar bolar hudaý,
oba bolsun, şäher bolsun,
ýa-da bolsun başga ülke,
ezijini tapar gözläp,
özünden öň el serdirip,
ruhuny eden gedaý.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021