Ätiýaç

Arasynda sylyp gan bilen deriň,
kynam bolsa gelmek ýüzüne şeriň,
soraýasyň gelýär köne dostlardan,
pyçagyňyz gerek dälmi arkamdan
görünmedik bolup zyňan, unudan,
ýöne saklanýarsyň bilmesin diýip,
bilýäniňi hemem agyrýan ýeriň.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2022