Açyk gürrüň

Biri diýdi kine bilen beýlekä,
ýüregiňde näme bolsa, gizleme,
ýüzüme diý diýjegiňi, ýeňsämden
gürrüň etme, getirmesin başgalar,
bir-birinden geçip öňe,
beýlekisi diýdi ýüzüň-de gursun,
ýeňsäň-de, wah, şu bar ýürekde diňe.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021