Ýorgan pelsepesi

“Aýagyňy ýorganyňa görä uzat.” Atalar sözi.

Ýorganyňa görä uzat aýagyň,
diňleýjiňe görä uzat diliňi.
Her işige urma gara kelläni,
ýa galgatma görmejege eliňi.

Ýorganyňa görä uzat aýagyň,
arkan ýat, ýüzin düş jaýyňa görä.
Gündiz güne garap bitir işiňi,
gijeler bol ýyldyz, aýyňa görä.

Düşegiňe görä gyşar ýa uzan,
boýnuň bolsun ýaka görä inçelen.
Kowşüň, aýkgabyň aýagyňa däl,
aýagyň köwşüňe bolsun ölçelen...

Ýorganyňa görä uzat aýagyň,
iki bükül juda ýetmeýän bolsa.
Kelläňi sal arasyna dyzlaryň,
ýat eplenip uky ekleýän bolsa.

Ýorganyňa görä uzat aýagyň,
meger şonda aladalaň az bolar.
Ýorganyňa görä galsa pikiriň,
uýgunlaşsaň, belki, gyşyň ýaz bolar.

Ýorganyňa görä uzat aýagyň,
gözüňi aç garap ümür, dumana;
Ýöne pikriň kelte bolsa, ýorganyň
gara gyşdan çykarjagy gümana...

()

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019