Ýer we adamlar

Ýerine ikilik eden,
ikilik eden suwuna,
diňe öz-özüne ikilik etmez,
ýa ikilik etmez öten, geçene,
ýerin goýup, bakyýete göçene,
dönükdir ol çagasynyň öňünde,
sebäbi ýer onuňky däl başbütin,
çagasynyň nesibesi, mirasy,
ýeri goramadyk, köneler aýdan,
diňe bir däl, iki dünýede asy.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021