Halk saýlawy

We are our choices. Jean-Paul Sartre

Az gördüler, belki, çala pyşyrdap,
baş atmag ýüz-gözlerin güldürip,
ýalan sözlänini az gördi olar,
hemem töhmet atanlaryn öldürip.

Aýdym aýtdy bir topary ýalandan,
gygyrdylar ýalan-ýaşryk şygara,
elin çarpdy beýlekiler, çäreçi,
çemeçi dälleri çekmeli dara,
üç arkasyn barlap, düzdüler plan,
sebäbi galany sessiz, sedasyz,
dymyp sözleýärdi ajaýyp ýalan,
emma olar, walla, hiç däldi asy,
günäkärdi garşy bolan,
ýa-da ele galam alan.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021