Ýaşamak gorkusy

Ýaşamak kyn adam ýaly dünýede,
täzelik däl, muny bilýär hemmeler,
şonuň üçin her kim saklanjak bolýar,
mydar etjek bolýar ýaşama derek,
diýmeli sözleri diýmeýär asla,
gitmeli ýoluna gitmeýär adam,
orta ýolda, ýol başynda ýa diňe
arzuw edýär bir gün galmagy ýerden,
ýaşamak kyn adam ýaly dünýede,
sebäbi gorkmazlyk mümkin däl şerden.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021