Dagyň eteginde agaç ekipdim

Dagyň eteginde agaç ekipdim,
depipdim düýbüni mum-helim edip.
Arka berip oturjakdym astynda,
ýetim goýjak däldim ýat ile gidip...

Dagyň eteginde döküpdim derim,
ýetişip gelýärdi üzümli mellek;
Uly däldi, emma bardy meň ýerim,
daşyn çöpläp hezil ederdi ellem.

Dagyň eteginde agaç ekipdim,
suwarypdym arkam bilen suw çekip;
El uzadyp, miwe üzjek şahalam
gol bulap galdylar gidemde çykyp...

Dagyň eteginde agaç ekipdim,
yzymda guranyn eşitdim bir gün;
Soň meniň ýerimi berdiler başga,
gutarmajak ýaly göründi sürgün...

Dagyň eteginde agaç ekipdim,
çagam bilen oýnajakdym astynda;
Biz adam gürrüňin edýäris käte,
agaja-da eýgilik ýok asgyndan...

()

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019