Surat

Günüň suraty

Belki, bu gün hapa zyňmak,
nadaralyk milli gylyk,
ýa taktika ýeňileňde
ulanmaly garbap alyp;
dirileriň gowusy ýok,
diňe gowy käbir ölen,
ýa-da galan gutulman hiç,
ýesir bolup aç hem suwsuz,
türmesinde bolşewigiň,
hajylara miras galan,
hakykaty gömýär depip,
ýüňi ýeten çyplak ýalan.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021