Seni satanlar

Saňa dogan bolup, garyndaş bolup,
golun, elin uzatmadyk utular,
dilini uzadan dilinden tapar,
kesekiler, ýüzi gülen ýeňilip,
ganyňy sarkyryp gaçaňda bir gün,
seni satyp gutulanlar tutular,
bagty gelse, bolar sürgün...

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021