KGG düýşi

KGG döretdim düýşümde agşam,
hem başladym garşysyna göreşip,
korrupsiýaň ýesir alan döwleti,
sandygyma düşüp-düşmän bäş şaýy,
emma derrew Putin geldi yzymdan,
ýanynda-da goňur aýy,
agzyn açyp bagyrýar ol,
aýy bolsa, çagyrýar ol,
öňki SSSR-de gizlenen, galan,
ýa golaýda hajy bolan,
iýjek olar meni birleşip, üýşüp,
gözüm açyp, hezil edip gygyrdym,
diýip huş däl, şükür, düýşüm!

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021