Gulçulygyň sebäbi

Seň ejeňi öldürýärkä hökümet,
günde agşam azajykdan zäherläp,
ýatmaz ýaly edip, gününi bulap,
seň kakaňy öldürýärkä KGB,
her agşam daşyny küştçüden dolap,
biznes edýän takal okar diýseler,
ýa diýseler günäkärlär, watançy,
göreşiji bolan bolup, nadara,
ynanmazdyň, gördüň, düşündiň indi
nämüçin bu millet gul boldy, çökdi,
nämüçin oň güni boldy ikindi.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021