Surat

Köneleriň aýdany

Gahardan çyk, kineden çyk,
çyk gorkudan, bahyllykdan,
duşmanlaryň görüp günde,
ýa hepdede, aýda, ýylda,
ýalňyşlaryn çykarmak däl,
gülmek üçin däl üstünden,
sapaklaryn almak üçin,
hemem biraz olar däl-de,
özüň bolmak galmak üçin.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021