Bolan we boljak zat

Uly ogra başyn egýän millete,
diňe haly-kilimin däl,
ak sakgally gojalaryn,
ak gyňaçly ejelerin,
ogul-gyzyn düşek edip,
bedewlerin eşek edip,
göreşeli diýme gidip,
kiçi ogryň garşysyna birleşip,
ýa-da diýseň, adam tapman gynanma,
öz diliňde iç dökere gürleşip...

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021