Ynanmaly ekenim

Seniň dogry sözüň üçin
gül ýüzüňe depen döwlet,
MHM-si bilen, media bilen,
ikiýüzli satlyklardan düzülen,
seniň çagalaryň agladyp öýde,
türmede tüýkürip ýüregňe her gün,
gaçar ýaly etse ýurduňdan bir gün,
bu oýuna gatnaşanlar çekerler
edenlerin diýseler,
gazan düşer hökman diýseler saňa,
ýakan bişer hökman diýseler saňa,
tomaşaçy bolup oturan daşdan,
içi gülen aglar diýseler ajy,
görer hökmän näme ýüze depilmek,
kemsidilmek, depelenmek keýpine,
çagalaryň bilen sergerdan bolmak,
ene-ata, dosty-ýardan aýrylmak...
diýseler hiç ynanmazdym,
belki, dymyp, söz diýmäge çekinip,
emma muňa ynanmaly ekenim.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020