Adam we gorky

Adamy hiç kişi özünden beter
gorkuzyp ýa saklap bilmez ýolundan,
synanan bor, elbetde,
ýöne onuň özi kömek etmese,
çykarmasa hiç adamy başyna,
hemem elin çarpyp, huwwalamasa
irkilende şol oturan ýerinde,
hiç kim başa çykyp, oturyp bilmez,
ýa otursa ynjalygy bolmaz hiç,
irkilmek, hor çekmek beýlede dursun,
dogry, adam gorkar ýa heder eder,
ýöne gorkyň ýok hemişe peýdasy,
zyýany bar tersine,
daňýar ol aýagyň, eliňi, gözüň,
diýmek, adam käte çykmaly ondan,
garap görjek daşarlaryk gowakdan,
gabalan ýerinden gan bilen, belki,
güýçlini däl daşyndaky,
özüni ýeňmeli ilki,
ýeňmeli ol gorkusyny,
özün yryp ýaşamagy
turmaga däl, durmaga,
ýaşamaga garaşyp,
eger ýeňip bilmese,
alla etsin garaşyk.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020