Çukurdaky adam

Adama öwdürýär diýýärler özün,
dil biten çagadan başlap,
köpi geçip, azy galan,
ýeke dişsiz garra çenli,
arka gözläp ar-namyssyz,
aşak-aşak egilenden,
nätsin pahyr, düşüniň-ä,
janyna jaý tapanok ol,
öňkiň gazan çukuryna gaçansoň,
hem çuňaldyp, çykjak bolman yzyna,
gorky basýar görse başy dikleri,
janyna teselli çöken dyzyna.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020