Günä meselesi

Doganyňam bolsa turaňda turman,
duraňda durman,
dolananam bolsa ejiz,
egbar hala düşen akylly dymyp,
köp bilýänden bolup, ýalan ýylgyryp,
başyny galdyrman hiç bir buluda,
ýa görse-de çekinip,
başga many çykmagyndan,
garalýar-ow asman diýse,
öňünde özüňi günäkär duýma,
on gezek däl, ýüz gezek däl,
deň bolmadyk söweşlerde söweşip,
ýaraladyp ýürek-bagryň,
eneň-ataň, çagalaryň
dagdy edip yzyňda,
ölseň-de öl özüň üçin,
el-aýagy abat wagty,
bilde barka kuwwaty,
söweşmedik, söweşmejek
ildeş üçin ýaralanma,
ýa ýaraň açylyp ölme.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020