Oraşan hakykat

Ýa ýaradan, ýa pygamber, ýa bärde
halas etjek hemişe bar, ýeterlik,
ýöne hakykatda halys etjekler,
özlerini açyp her bir şemala,
saklar seni tüweleýden, tupandan,
hem uçmakdan peşmek ýaly göterlip.

Nobatdaky ogry, jümri, eziji,
sözi bir zat, gözi bir zat gürleýän,
bu hemişe boldy, hemişe bolar,
özi özün halas etmän, galdyrman,
nobatdaky halasgäre garaşan,
gümany ýok, halys bolar oraşan.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020