Sözbaşy derejesi

Sözbaşydan aňyrrak geç okasaň,
sebäbi ol okamak däl,
göz gezdirmek bolup bilse,
ýöne şeýle bolýar wagtyň az bolsa,
okamaly zadyň bolsa aşa kän,
öň okara zat tapmadyk bisowat,
sowetistan türmesinde ulalan,
hemem juda aryp gelseň,
ýadap gelseň işiňden,
köp et galar okan zadyň dişinde.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020