Adalat gytçylygynda kazy köplügi

Kazysy köp bolar ýazýan adamyň,
okan ýa-da okamadyk ýazanyn,
ýa-da okap düşünmedik,
ýa düşünmek islemän hiç,
ýa düşünip tersine, giç,
ýa-da öz ýanyndan kemçilik gözläp,
az-da bolsa biraz kiçeltjek bolup,
kazysy köp bolar döreden bendäň,
döretmedik gerek däldir hiç gendä.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020