Kazy-kelan problemasy

Ýalan sözleriň baryny Satarsyňyz pula, kazym. Kemine

Kazy bolmak aňsat hemem aňsat däl,
sebäbi öňýeten günäkär, asy,
diý isläniň ýeňsesinden, keseden,
göni diýseň, olam adam, goranar,
gaty gitseň, has gatyrak direner,
iň müşgüli wezipeli, kürsüli,
haka, çyna gulluk edip saklanmak,
sebäbi asylar her hili bolýar,
käsi aglap, türmä gitse, sem bolsa,
käsi para berip, kazy pahyry,
belki-de, ömürlik dar kisä salýar.

Kazy bolmak aňsat hemem aňsat däl,
çünki kelle gerek berim bermäge,
hem almaga ýeri gelse, gelmese,
soň ýokarka geçirmäge çöpläniň,
parahorja bir daýzany bilýärin,
köp bilýärdi öz ýanyndan, biçäre,
türmä gitdi bolandan soň pul mesi.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020