Gürleýän we dymýan

Özi üçin gürlemeýän adama,
ogly üçin gürlemeýän adama,
gyzy üçin gürlemeýän adama,
adamlara ili üçin gürlemez,
ýa-da gürlemesiz zatlary gürlän,
ýalan sözlän gözün gyrpman beteri,
töhmet atan gerek bolsa birine,
gynanyp-da bolar gaty,
gynanman-da bolar asla,
sebäbi gürlemek hem gürlemezlik,
siňe baksaň, iki ýüzli gylyçdyr,
birleri ýüregin çöwürip gider,
beýlekisi gider gizlenip, bukup,
ikisi-de diňe özüne eder.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020