Göreşmedigiň göreşi

Göreşilýän ýere gelmedik millet,
garaşylýan ýerde üýşer, garaşar,
ajap eýýam gelmezmi,
ýa ýokarky bilmezmi,
çydar ýaly däl-ä artyk,
gözün diker uzak-uzak ýollara,
ýa gidenler öwrülmezmi,
hemem toguň pulun tölär mugt bolan,
tölegini tölär suwuň,
tölegini tölär gazyň,
özbaşyna jaýy bolsa owarram,
emma dogan-gardaş bolup,
iki ýa-da üç maşgala
bir üçegiň aşagynda gyslyşyp,
galan bolsa başga alaç, çäresiz,
men az ýakdym çyra diýip,
sen köp ýakdyň gazy diýip,
ýa-da diýip çaýy sen içýärsiň kän,
biri-birin suda berer, göreşer,
hakykat hem haky üçin özüçe,
sebäbi hiç göreşmese,
dar bolar öý hemem köçe.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020