Hakykaty ýoýaňdan soň

Mantygy ýa logikany
öýde gizläp goýaňdan soň,
ýa ýalanyň ummanynda
hakykaty ýoýaňdan soň,
hem yzyňda bolsa millet,
başy çaşan ýa çäresiz,
el çarpmaga ýaraýan täk,
belki, hemme zady edip bolýandyr,
ýöne hakykata garşy göreşmek,
hakykaty ýoýmak soňuna çenli,
aga ak däl, gara diýip gygyrmak,
haramy, halaly garmak her günde,
her sagatda başarsaň,
aldy hemem siňe baksaň, bakmasaň,
köp adamy alýandyr,
hemem hemmäň yzy bilen ýa açyk,
ýa aýagyn sessiz basyp gelýändir,
hakykaty ýoýmak, meger,
aýap goýmaz seni, meni,
çagalary yzymyzda,
ýa olaryň çagalaryn,
şunuň ýaly ýene biraz
aňdan öňe düşse garyn.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020