Giç gelinýän hakykat

Eger-eger seni erkiňe goýmaz,
bilýän zadyň köp bolsa,
ýa-da bilmeýäniň bilmeseň asla,
gerekmi, gerek däl, ýerini bilmän,
gürlärsiň agzyňa dakylan dek jaň,
ýöne bilseň bir gün her näme gürle,
düşünjek az aýdanyňa, sözüňe,
dynç berersiň agzyňa hem özüňe.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020