Gowulyk

Köňül içre ýagşy niýet ýagşydyr. Magtymguly

Gowy bolsaň, gowy zatlar
gitseler-de, gaýdyp geler diýýärler.
Bu, belki-de, öz-özüňi
yza çekjek bolmak gamdan, gaýgydan,
hemem ynam gowy ynamsyzlykdan,
umyt eden ýagşy umytsyzlykdan,
gowy bolsaň, gowy niýetiň bolsa,
hem özüňe, hemem ile,
hatda görip, göýdük bende
çyksa gaçan çukuryndan,
gury gelip, gury gitmän,
diýip ýagşy dileg etseň,
gowy bolsaň gowy hatda
bu jahanda galsaň, gitseň.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020